Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die van toepassing zijn op de levering, betaling en garantie op de typecursussen van Type-Uniek. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2016 en Type-Uniek wordt verder genoemd als de ondernemer.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Type-Uniek
Handelend onder de naam Type-Uniek
Vestigingsadres: Coupletweg 46, 5245 BA Rosmalen
Telefoonnummer : 0630789989
E-mailadres: info@type-uniek.nl
Website: www.type-uniek.nl
Kvk-nummer: 66702232

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de ondernemer op de website www.type-uniek.nl

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist of dienst wettelijk vertegenwoordiger en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt de koper verder genoemd als cursist.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft bij het aanbod op de website type-uniek.nl de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van reden gedurende een bedenktijd van 14 dagen te ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag van aanmelding.
 2. Indien de cursist binnen de gestelde bedenktijd al gestart is met de typecursus (alle varianten) vervalt het herroepingsrecht.
 3. Indien de cursist een bedrag heeft betaald en recht heeft op kosteloze ontbinding van de overeenkomst zoals gesteld in artikel 4.1, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terug betalen. De ondernemer betaald dit bedrag binnen 14 dagen na de herroeping terug.

Artikel 5 – Betaling

 1. De prijzen zijn op de website van type-uniek.nl vermeld in euro’s en inclusief BTW.
 2. De cursist betaald de verschuldigde gelden vooruit door middel van één van de aangeboden betaalmogelijkheden op de site van type-uniek.nl De cursist is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan de ondernemer te verstrekken. De ondernemer verschaft de cursist pas een licentie als aan alle voorwaarden is voldaan en indien de typecursus is betaald voor aanvang.
 3. Indien de cursist niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan is de ondernemer gerechtigd de afgenomen cursus met onmiddelijke ingang te beëindigen. De wettelijke verschuldigde bedragen worden in rekening gebracht bij de cursist.

Artikel 6 – Overige Voorwaarden

 1. De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de cursist alleen voor intern gebruik. De ondernemer gaat daar vertrouwelijk mee om.
 2. De cursist heeft vier examenpogingen, het best behaalde resultaat wordt op het certificaat of typediploma vermeld.
 3. De ondernemer verschaft de cursist een licentie voor de digitale leeromgeving van TypeWorld. Deze licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. De cursist dient zorgvuldig met het wachtwoord om te gaan. De cursist houdt dit geheim en bewaart dit op een veilige plek. De cursist dient verlies, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan de ondernemer te melden. Tot het tijdstip van de melding is de cursist aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot de licentie van TypeWorld
 5. Bij storing in de digitale leeromgeving van Type-World kan de cursist geen aanspraak maken op restitutie. De ondernemer draagt er zorg voor om de storing binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Artikel 7 – Geldigheidsduur

 1. De geldigheidsduur van een licentie voor de digitale leeromgeving van TypeWorld is één jaar. Na afloop van dit jaar wordt het account afgesloten.

Artikel 8 – Beschikbaarheid

 1. De ondernemer spant zich in om de beschikbaarheid van haar diensten zo goed mogelijk aan te bieden. De ondernemer kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden.
 2. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software. De ondernemer kan niet garanderen dat er bij het gebruik van de digitale leeromgeving van TypeWorld, geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de cursist.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden typecursus groepslessen op school en op locatie

 1. De cursist valt gedurende de klassikale typeles onder de verantwoordelijkheid van een Type-docent. Voor- en na de klassikale typeles is de cursist zelf verantwoordelijk voor het tijdig in de les aanwezig te zijn en voor het terugkeren naar de woon en/of verblijfsituatie.
 2. Het niet volgen van de groepslessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting of restitutie van het lesgeld.
 3. Indien de cursist vanwege medische redenen de groepslessen niet meer kan volgen, kan de cursist de typecursus online volgen en afronden.
 4. Betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd wanneer een cursist voortijdig stopt met de typecursus.
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een groepscursus tot 1 week voor aanvang typecursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 6. De cursist maakt gedurende de groepsles gebruik van laptop’s en/of chromebook’s van de ondernemer. Thuis dient de cursist te oefenen op een eigen pc of laptop met het liefst een extern toetsenbord.
 7. De groepslessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen worden ingehaald in de weken die daarop volgen. Ondernemer verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de groepslessen zoveel mogelijk te waarborgen.
 8. Groepslessen die uitvallen door ziekte of door onvoorzienbare omstandigheden uitvallen, worden ingehaald. Ondernemer verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de groepslessen te waarborgen.
 9. Groepslessen die uitvallen door langdurige ziekte bij ondernemer wordt na de 4de les een bedrag terug betaald voor een online typecursus en behoudt u de licentie voor 1 jaar, na de 5de les wordt er een bedrag uitgekeerd van 30 euro per licentie. Na de 6de les heeft de cursist(e) alle letters geleerd, u heeft dan geen recht meer op teruggaven van lesgelden
 10. Restitutie van gekocht toetsenbord is niet mogelijk
 11. Aan het einde van de cursus kan de cursist(e) deelnemen aan een type-examen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 12. De cursus bestaat uit 11 typelessen en bij de 12de les wordt er een typediploma uitreiking gehouden. Het aantal lessen wat op school wordt gegeven of op locatie zijn 8 typelessen.
 13. Het is voor het volgen van de cursus noodzakelijk om thuis te beschikken over internet/computer/laptop of chromebook. De communicatie tussen de ouders/verzorgers zal zoveel mogelijk via de mail verlopen. Bij het niet werken van internet of het niet functioneren van de computer is het niet mogelijk om aan de typecursus deel te nemen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De ondernemer beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 7 werkdagen na binnenkomst. Als het beantwoorden van de klacht langer duurt, ontvangt de cursist van de ondernemer binnen 3 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Privacy

De ondernemer respecteert de privacy van haar cursisten en behandeld de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier of door het versturen van het inschrijfformulier via de website van Type-Uniek verklaart de ouder(s)/verzorger(s) van de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Type-Uniek te Rosmalen.
 2. Na datum van verzending of datum van het invullen van het inschrijfformulier, heeft de ouder/verzorgen van de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Type-Uniek bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) van de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. De ouder(s)/verzorger(s) stelt Type-Uniek voor aanvang van de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e) die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de lessen. Wanneer dit achterwege blijft kan Type-Uniek geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
 5. Wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan kan de cursist(e) niet deelnemen aan de typelessen. Eventuele bijkomende kosten (incassobureau) zullen doorberekend worden.
 6. De cursist(e) dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden; schriftelijk of per email. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 8. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 10. Type-Uniek heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus.
 11. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan zal de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
 12. Type-Uniek behoudt zicht het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 13. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de apparatuur op locatie en van Type-Uniek, bij schade, door opzet, komt voor rekening van de cursist(e).
 14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetverbinding.
 15. De ouder/verzorger dient toe te zien dat de cursist(e) 15 tot 30 minuten per dag oefent. Type-Uniek zal contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) wanneer er onvoldoende geoefend wordt.
 16. Na les 12 zal Type-Uniek de ouder/verzorger van de cursist(e) informeren over deelname aan het examen. Wanneer de cursiste naar aanleiding van een negatief advies afziet van het examen krijgt de cursist(e) een getuigschrift. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en er thuis voldoende is geoefend.
 17. Indien de cursist(e) aan het eind van de cursus niet aan de minimum-exameneis voldoet en wel altijd aanwezig is geweest en thuis heeft geoefend krijgt hij/zij de aanbieding 2 extra (privé) lessen te volgen om toch aan het examen te kunnen meedoen.
 18. Indien de cursist(e) na 2 privélessen nog niet mee kan doen met het examen, plannen we een nieuwe datum zolang de licentie niet verlopen is.
 19. Indien het examen door ziekte (medische verklaring) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
 20. Als de ouder(s)/verzorger(s) van de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan hij Type-Uniek mondeling of schriftelijk benaderen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen! Wanneer de klacht niet opgelost kan worden zal een derde ingeschakeld worden.